Toekomstgericht

"De grootste opgave op weg naar een circulaire economie ligt bij ontwerpers..."


Daan Bolier - Architect

Principes

Toekomstgericht bouwen...


Bouwen is niet langer een lineair proces. Voor een duurzame toekomst voor de mens op deze planeet is het noodzakelijk onze activiteiten te beschouwen als onderdeel van ons ecosysteem. Een evenwicht in het ecosysteem, dat de draagkracht van onze populatie* bepaalt, bestaat uit gesloten kringlopen. We moeten een gebouw dus ook altijd beschouwen als onderdeel van een gesloten kringloop. Hier ligt een grote ontwerpopgave. Dit betekent bijvoorbeeld dat we verantwoording moeten afleggen voor de materialen die (tijdelijk) onderdeel uitmaken van het gebouw.


Kringlopen kunnen verschillende schaalniveau's hebben:

 • stadsniveau (bv. tijdelijke of verplaatsbare gebouwen in functie van de (veranderende) behoefte)
 • gebouwniveau (bv. het gebouw kan een nieuwe functie krijgen.)
 • bouwdeelniveau (bv onderdelen van het gebouw kunnen worden hergerbuikt op een nieuwe locatie)
 • materiaalniveau (bv materialen kunnen gescheiden worden en met behoud van hun waarde worden hergebruikt)


Bij het ontwerpen van een gebouw kan  op verschillende manieren rekening  worden gehouden met circulariteit:


 • toepassen van gebruikte en herbruikbare materialen
 • toepassen van ecologische materialen
 • lijm en kitloos detailleren om materialen eenvoudig te kunnen scheiden
 • levenscyclus per bouwdeel bepalen
 • flexibel ruimtegebruik
 • toekomstscenario's opstellen (en je daarbij realiseren dat je de toekomst niet altijd kan voorspellen...)
 • opname van het gebouw in een materialenregister-> lees meer over circulariteit bij materiaalkeuze...


* De draagkracht is de grootte van een populatie die door het ecosysteem in stand gehouden kan worden. De grootte van onze polulatie overstijgt momenteel de draagkracht van ons ecosyteem. Om een groeiende populatie mogelijk te maken is het dus noodzakelijk de ecologische voetafdruk per persoon te verlagen (of het ecosysteem te vergroten door andere planeten te gaan bevolken...).